Czytanie wskaźników finansowych przy Zakupie Akcji dla Początkujących

Opublikowany on Harry Johnson maj 11, 2021

Jeśli jesteś zainteresowany handlem na rynkach finansowych, w szczególności na rynku akcji, musisz wiedzieć, jak czytać wskaźniki finansowe spółek. Każdy skuteczny trader wie, jak wydobyć informacje z raportów finansowych do analizy rynku. W przypadku, gdy jesteś dopiero początkujący, zalecamy, abyś przed wejściem do gry przestudiował dane i raporty spółek za okresy sprawozdawcze. Zazwyczaj firmy publikują swoje raporty finansowe raz na kwartał, pół roku i cały rok.

Jeśli planujesz zarabiać pieniądze, handlując na codziennych wahaniach cen, możesz zignorować te informacje, ponieważ są one znacznie bardziej przydatne podczas inwestowania w długim okresie. Przygotowaliśmy listę wskaźników finansowych, które mogą pomóc Ci wyjaśnić sytuację i podjąć decyzję o zakupie konkretnych akcji lub nie.

Wskaźniki fundamentalne

1. Wskaźnik cena/zysk, P/E

Cena / Dochód Netto (Price / Net Income lub Price / Earnings Ratio, P/E) jest najbardziej powszechnym i często używanym wskaźnikiem przy ocenie firmy. Łączy on cenę akcji z zyskami spółki i pokazuje, ile inwestorzy płacą za 1 dolara zysku i jak szybko ich inwestycja się zwróci.

Wskaźnik P/E oblicza się dzieląc kapitalizację rynkową przez dochód netto lub dzieląc cenę jednej akcji (P) przez zysk na akcję (Earnings Per Share, EPS):

P/E = Cena rynkowa akcji (P) / Zysk na akcję (EPS)

Aby obliczyć wskaźnik P/E, nie używa się byle jakiego zysku, ale zysku na akcję za 12 miesięcy, i to nie tylko przeszłego, ale i przyszłego. W związku z tym istnieją dwa rodzaje EPS i, odpowiednio, P / E:

Trailing P/E - oparty na przeszłych rzeczywistych zyskach.

Forward P/E, Projected P/E - oparty na prognozach zysków oczekiwanych przez analityków.

Porównanie P/E kroczącego i perspektywicznego daje inwestorowi wyobrażenie o perspektywach spółki. Spadek tego ostatniego wskazuje, że rynek oczekuje od spółki wzrostu (nie ma jednak gwarancji, że prognozy te się sprawdzą). Z kolei odwrotność wskaźnika P/E jest często wykorzystywana jako wskaźnik rentowności. I tak, przy P/E = 15, oczekiwany poziom wynosi 6% (1/15).

2. Сena/Cash Flow Ratio, P/CF

Cena / Cash Flow (P / CF) porównuje wartość rynkową spółki z wartością jej przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i pozwala ocenić zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z jej podstawowej (operacyjnej) działalności, czyli tej, dla której została stworzona. Oblicza się go jako:

P/CF = Wartość rynkowa firmy / Kwota przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

Analizując wartość wskaźnika P/CF inwestor musi pamiętać, że kwota przepływów pieniężnych jest zawsze odmienna od zysku netto. Ponieważ zysk netto jest liczbą w sprawozdaniu, przepływy pieniężne są realnymi pieniędzmi. W związku z tym, główną zaletą wskaźnika cash flow jest to, że w przeciwieństwie do zysku netto, jego wartością trudniej jest manipulować.

3. Cena / Free Cash Flow

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wartość CF z działalności operacyjnej nie uwzględnia wolumenu nakładów inwestycyjnych koniecznych do rozwoju biznesu, inwestor przy obliczeniach powinien korzystać ze wskaźnika Free Cash Flow (FCF). Wskaźnik ten pozwala zrozumieć, ile środków pozostaje do dyspozycji spółki i może być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Oblicza się go (w uproszczeniu) według rachunku przepływów pieniężnych w następujący sposób:

Free Cash Flow = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - Wydatki kapitałowe

Free Cash Flow = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - Nakłady inwestycyjne

Wartość P/FCF <20 jest uważana za normalną. P/FCF <15 wskazuje na zdrowy biznes i na to, że firma ma odłożone pieniądze na wypłatę dywidendy lub wykup akcji.

4. Stosunek ceny do sprzedaży, P/S (Price to Sales Ratio) 

Wskaźnik Cena / Sprzedaż (P / S) mierzy firmę według wielkości sprzedaży i daje wyobrażenie o tym, ile inwestor płaci za 1 USD jej przychodów. Wskaźnik ten jest obliczany jako:

P/S = Wartość rynkowa firmy / Wielkość sprzedaży

P/S = Kapitalizacja rynkowa / Sprzedaż (Przychody)

Wskaźnik P/S jest dobry do oceny spółek o dużej kapitalizacji, a gorszy dla spółek usługowych, np. banków, firm ubezpieczeniowych, ponieważ nie mają one sprzedaży w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wartość wskaźnika P/S <2 można uznać za normę. Im niższy P/S, tym lepiej i tym mniej inwestor płaci za każdego dolara, którego spółka otrzymuje ze sprzedaży. Wartość P/S <1 wskazuje, że możliwe jest kupienie tego dolara sprzedaży z dyskontem.

Tak więc, jeśli sprzedaże spółki wynoszą 1 miliard dolarów, a jej wartość rynkowa szacowana jest na 900 milionów dolarów, to P/S = 0,9. A kupując akcje takiej firmy, inwestor kupuje 1 dolar sprzedaży za 0,9 dolara. Przy założeniu, że pozostałe wskaźniki spółki są w normie, można to uznać za okazje. Inwestor powinien jednak pamiętać, że przeszłe zyski nie gwarantują przyszłych zysków. Firma z niskim P/S musi mieć strategię wzrostu sprzedaży i zwiększenia zysków.

Stocks for Beginners

Wskaźniki obrotu

  1. Wskaźnik rotacji należności Pokazuje średni czas potrzebny na ściągnięcie długu. Im większa jest ta liczba, tym szybciej należności zamieniają się w gotówkę, a tym samym wzrasta płynność kapitału obrotowego firmy. Niski wskaźnik może świadczyć o trudnościach w ściąganiu środków z kont dłużników.
  2. Wskaźnik rotacji towaru Odzwierciedla tempo, w jakim sprzedawane są zapasy. Z jednej strony, im wyższy jest ten wskaźnik, tym bardziej efektywnie wykorzystywane są zasoby przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, wysoka rotacja zapasów zwiększa wymagania dotyczące stabilności dostaw materiałów i towarów i może wpływać na stabilność przedsiębiorstwa.
  3. Wskaźnik rotacji aktywów ogółem Charakteryzuje on efektywność wykorzystania przez firmę wszystkich dostępnych zasobów, niezależnie od źródeł ich pozyskania. Współczynnik ten pokazuje, ile razy w ciągu roku wykonywany jest pełny cykl produkcji i obrotu. Jego wartości są bardzo zróżnicowane w poszczególnych branżach.
  4. Współczynnik rotacji aktywów trwałych Wskaźnik ten znany jest również pod nazwą "rentowność aktywów". Współczynnik ten charakteryzuje efektywność wykorzystania przez przedsiębiorstwo środków trwałych będących w jego dyspozycji. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje majątek trwały. Niski poziom produktywności kapitału świadczy o niedostatecznej sprzedaży lub zbyt wysokim poziomie inwestycji kapitałowych. Wartości tego współczynnika są jednak bardzo zróżnicowane w różnych branżach. Również wartość tego wskaźnika silnie zależy od metod amortyzacji i praktyki wyceny wartości majątku. Może więc powstać sytuacja, że wskaźnik rotacji majątku trwałego będzie wyższy w przedsiębiorstwie, które posiada zużyty majątek trwały.
  5. Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego Pokazuje jak efektywnie firma wykorzystuje inwestycje w kapitał obrotowy i jak wpływa to na sprzedaż. Im wyższa wartość tego współczynnika, tym bardziej efektywnie firma wykorzystuje kapitał obrotowy netto.
  6. Cykl operacyjny netto Wskaźniki RT i IT w tym wzorze są używane w opcji obliczania w dniach. Odzwierciedla okres w dniach, na jaki finansowany jest kapitał obrotowy. Im dłuższy ten okres, tym większe ryzyko płynności.

Wskaźniki stabilności finansowej

Wskaźnik dźwigni finansowej Charakteryzuje zależność firmy od kredytów zewnętrznych. Im wyższa wartość współczynnika, tym więcej kredytów posiada firma, tym wyższe ryzyko niewypłacalności. Wysoka wartość współczynnika odzwierciedla również potencjalne niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo będzie miało niedobór środków finansowych. Interpretacja tego wskaźnika zależy od wielu czynników: średniego poziomu tego wskaźnika w branży, dostępu firmy do dodatkowych źródeł finansowania dłużnego oraz specyfiki bieżącej działalności produkcyjnej. Zazwyczaj wartości większe od 1 mogą wskazywać na potencjalne trudności z zabezpieczeniem płatności, gdyż przy tym poziomie zadłużenie nie może być już w pełni spłacane z kapitału zakładowego.

Stosunek kapitału do zadłużenia (Equity-to-debt ratio) Charakteryzuje stabilność firmy w stosunku do jej zobowiązań z tytułu zadłużenia. Jest przeciwieństwem dźwigni finansowej.

Wskaźnik pokrycia odsetek Pokazuje jak dużą rezerwę przychodów posiada firma, aby zapewnić płatności związane z kosztami zaciągniętych kredytów. Wskaźnik ten powinien być większy niż 1, ale konkretne zalecenia zależą od wielu okoliczności.

Wskaźnik ogólnego pokrycia długu Wskaźnik ten odzwierciedla marżę, z jaką zapewnione są planowane płatności na rzecz banku, związane zarówno z odsetkami, jak i ze spłatą zadłużenia głównego. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym bardziej bank jest przekonany, że płatności będą dokonywane w terminie. Z reguły, w zależności od okoliczności, minimalna dopuszczalna wartość KPI jest ustalana w przedziale od 1 do 1,5.

author

Harry Johnson

Successfully passed the internship at the United States Department of the Treasury. Discovered trading at the university.

Pamiętaj, że teraz opuścisz witrynę nsbroker.com. Informacje i opinie wyrażone w linkach zewnętrznych mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej, celów lub tolerancji ryzyka. Zamieszczenie tych linków nie oznacza poparcia treści ani jej dostawców. NSbroker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikające z polegania na informacjach lub opiniach pochodzących ze źródeł zewnętrznych, do których prowadzą linki z tej platformy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie opieraj się na informacjach i opiniach prezentowanych w źródłach zewnętrznych.

Utwórz rachunek Utwórz rachunek Utwórz rachunek

By checking this box I accept the Zasady i Warunki, Polityka prywatności and confirm that I am over 18 years old. I agree with collect and processing of my personal data.